Vedtekter

Vedtekter for Vestby karateklubb.seksjonbildet_web

Sist revidert 24.02.2014.

§ 1 Formål.

Vestby Karateklubbs formål er å undervise og trene medlemmene i Shotokan karate. Det overordnede målet med treningen er å styrke og utvikle hver enkelt utøvers fysiske og psykiske holdninger og ferdigheter.
Dette foregår i tråd med NIFs normer og retnings-linjer for trening

§ 2 Medlemmer.

Voksne med barn i alle aldre, og barn på egenhånd så fremt de har fylt 8 år kan trene i klubben. Det forutsettes at medlemmene forholder seg til, og støtter klubbens mål.

§ 3 Treningsavgift

Treningsavgiften fastsettes av årsmøtet og skal dekke klubbens utgifter til lokaler, utstyr og drakter. Den skal også dekke trenerutvikling deltakelse på samlinger, seminarer og eksterne instruktører.
Treningsavgiften pr. halvår, er i 2014:
Voksne over 18 år kr 900
Ungdom 12-18 år kr 830
Barn under 12 år kr 780

Det gis familierabatt:
2 personer kr 1500
3 personer kr 2100
4 eller flere kr 2600

Treningsavgiften kreves inn etter styrets skjønn. Dette kontrolleres ved hver gradering. Graderingen koster kr 200 pr familie.

§ 4 Årsmøte.

Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og avholder hvert år innen utgangen
Årsmøtet behandler følgende:
Beretning.
Regnskap.
Treningsavgift.
Vedtekter.
Valg.
Innkomne forslag.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller hvis halvparten av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler kun saker som er årsak til innkalling. Innkalling og dagsorden godkjennes

§ 5 Styret og styrets oppgaver.

Klubben ledes av et styre på minimum 5 personer. Leder og nestleder velges for 2 år av gangen og er ikke på valg i samme år. Styret konstituerer Behandle alle saker av betydning for klubbens virksomhet, og sette i verk nødvendige tiltak for å fremme klubbens mål.
Holde kontakt med organisasjoner vi er tilsluttet.
Holde medlemmene orientert om aktiviteter og tilbud.

§ 6 Styremøter.

Leder innkaller til styremøter, og leder disse. Møter finner sted når leder og styret finner det nødvendig. Enkeltsaker kan styrebehandles på e-post.

§ 7 Oppløsning

Vestby Karateklubb kan kun vedtas oppløst av et ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og med minst 2/3 avgitte stemmer. Medlemmer fraværende på møtet regnes som ikke avgitte stemmer. Forslag om oppløsning må være varslet i innkalling, og klubbens aktiva overføres til en lokal organisasjon med tilnærmet tilsvarende aktivitet og sammenfallende mål.